Insane

Đầu tjên,bạn tạo 1 thư mục tên gì cũng được,mjễn sao nó đuôj.jad.ví dụ:game.jad chẳng hạn,sau đó bạn di chuyển những file jar mà bạn mún ẩn đến thư mục game.jad ý.Bây gjờ,bạn tạo tjếp 1 thư mục tên là game.jar.bạn tạo xong thư mực đó thì thư mục game.jad sẽ bị ẩn và bjến mất.nếu bạn múnnhìn thấy thư mục game.jad ý thìchỉ cần xoá thư mục game.jar là ok
TRANG CHU